Gazdálkodás

 

Visonta Községi Önkormányzat

gazdasági programja,

fejlesztési elképzelásei

2015-2019

 

Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015-2019. évekre vonatkozóan a legfontosabb gazdálkodási irányelvként intézményeinek biztonságos és stabil működtetését határozza meg. Fő cél a már meglévő intézményi struktúra működtetése, monetáris lehetőségeinkhez mért fejlesztése, a gazdasági folyamatok jogszabályi keretekhez igazított optimálisabb megszervezése.

A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása az elsődleges szempont. Ebben a ciklusban is működtetni kell a közoktatási intézményeinket: óvodát, iskolát, fenntartva a minden igényt kielégítő szakmai hátteret, technikai feltételeket. Biztosítani kell továbbra is az ingyenes tankönyv ellátást, úszásoktatást.

A jelenlegi feladatellátási szintet fenn kell tartani, működtetni kell a már kialakult közigazgatási, egészségügyi, szociális, közművelődési feladatainkat és intézményeinket.

 

Az éves költségvetések megtervezésekor ezen feladatokról való gondoskodáson túl van lehetőség elkülöníteni pénzösszegeket fejlesztésre, felhalmozásra.

 

Az első önkormányzati választások óta községünk folyamatosan épült, szépült. A következő négy évnek is a folyamatos fejlődés jegyében kell eltelnie. Intézményi beruházásokat, kulturális rendezvényeket, programokat, a lakosság komfortérzetét növelő intézkedéseket szeretnénk megvalósítani.

 

Ezek körében kiemelt célok az alábbiak:

 

 • új építési telkek kialakítása

Ahhoz, hogy településünkön a jövőben is legyen kiért és kikkel működtetni intézményeinket, demográfiai fejlődésre van szükség.  Ennek első és elengedhetetlen lépése új építési telkek kialakítása a rendezési tervben erre kijelölt helyeken, elsődlegesen az Alkotmány utcával párhuzamosan, a Zweigelt szőlőterület helyén.

A fiatalok családalapítási feltételeit, letelepedési hajlamát erősíteni kell, a letelepedést, településen maradását ösztönző eddig kiépített támogatási rendszert fenn kell tartani. Építkezni szándékozók részére építési telek, helyi lakáscélú támogatás, helyi életkezdési támogatás (babakötvény).

 

 • Növelni kell a községünk népességmegtartó és –vonzó erejét, ennek érdekében több intézkedés is szükséges:
 • családi napközi létesítése annak érdekében, hogy azok a szülők, akik gyermekük óvodás kora előtt vissza szeretnének menni dolgozni, biztonságos és a gyermek testi, szellemi, érzelmi fejlődését elősegítő környezetben tudhassák őket,
 • színvonalas rendezvénytér kialakítása a Sportpálya területén,
 • kültéri medence létesítése,
 • a parkok folyamatos ápolásának biztosítása, a zöldfelületek bővítése,
 • a temető melletti játszótér meglévő játékainak felújítása, új játékok beszerzése, a Hősök terén és az Óvodaudvaron kialakított játszótér fejlesztése,
 • programok szervezése minden korosztály számára,
 • a közúthálózat állapotának fenntartása, esetleges hibáinak javítása, útpadkák rendezése, a közlekedés biztonsága és szabályozása,
 • a temető folyamatos karbantartása,
 • értékeinek védelme érdekében kialakított térfigyelő kamerarendszer működtetése,
 • a megalakított hegyőri szolgálat folyamatos működtetésének biztosítása,
 • a jégeső-elhárító rendszer folyamatos üzemeltetése.

 

 • a turisztika és a falusi turizmus kialakítása

Munkahelyteremtés szempontjából és bevételnövelő szempontból is nagy lehetőségeket rejt magában a turizmus. A fiatalok kötődésének, identitástudatának kialakítása fontos feladatunk. Ennek megvalósítása turisztikai attrakció fejlesztésével, természeti környezetünk, értékeink kiaknázása mellett egy falutörténeti múzeum létrehozásával képzelhető el. Így lehetőség nyílna községünk történeti hagyományainak bemutatására, népszerűsítésére. A falumúzeumban helyet kaphatna egy helyi,- és ipartörténeti kiállítás.

Igény szerint kerékpárút kiépítése, mely részévé válhatna a környező településeket összekötő kerékpárút-hálózatnak.

 

 • A rekultivált Nyugati bánya turisztikai célú használata, a horgásztó lehetőségét szem előtt tartva.

 

 • szennyvíztisztító telep korszerűsítése

A telep megfelelő műszaki paraméterek közötti működtetése három tulajdonos önkormányzat feladata, melynek hatékony ellátását csakis együttműködéssel tudjuk biztosítani. Együtt kell működni nemcsak a tulajdonos önkormányzatokkal, hanem a telepet és az egész rendszert üzemeltető Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel is.

Lehetőség esetén pályázni kell a tisztítótelep felújítására.

 

 • egységes arculatot tükröző hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, fenntartása

A szilárd kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében indokolt a szelektív hulladékgyűjtés fenntartása. Széleskörű tájékoztatással rá kell bírni az ingatlantulajdonosokat a jelentős mennyiségű kerti hulladék komposztálására, mellyel elérhető a hulladék csökkenésével arányosan a költségek csökkentése.

 

 • belterületi vízelvezetés, a patakmeder kitakarítása a településünkre érkező vizek biztonságos átvezetésére.

Fontos feladatunk a lakosság ingatlanainak védelme, a csapadékvíz elvezetésének folytatása, a belterületre érkező és a belterületen képződő csapadékvíz biztonságos elvezetése, ehhez a geodétákkal és vízügyi szakemberekkel egy tehermentesítő megoldás megtalálása, és megépítése.

 

 • A négy éven át ívelő nagy projekt lehetősége a lakosság számára elérhetővé tenni az alternatív energiák használatát, és egy ÖKO falu megteremtését megcélozni.

 

 • Az alternatív energiaforrások egyre nagyobb mértékű kihasználása.

A Tornacsarnokban üzemelő tanmedence vizét már évek óta napkollektorral fűtjük. Az energetikai korszerűsítés a templom napelemes fűtésével folytatódott. Jelen gazdasági programmal érintett időszakban folytatni kell ezt az irányt a Művelődési Ház és az Iskola napelemes fejlesztésével. A helyben képződő biomassza energetikai felhasználását is meg kell oldani, az Önkormányzat által szervezett keretek között.

 

 • A volt TSZ-Iroda épületének új, olyan funkciót kell találni, mely hosszú távon önfenntartó és közösségi célokat szolgál.

Ez a cél az Óvoda épületéből a központi konyha áthelyezése erre az ingatlanra és a jövőben az épület másik szárnyában, a turizmusfejlesztési célokhoz igazodva, 50 férőhelyes szálló kialakítása.

 

 • A 2013-ban megalakított Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. működési területét, feladatait egyre inkább ki kell terjeszteni, és a költséggazdaságosságot szem előtt tartva kell, a Kft. bevonásával, az Önkormányzat feladatait ellátni.

 

 

Minden évben el kell különítenünk egy összeget a költségvetésben, melyet az árvízvédelem céljaira használhatunk fel. Vízügyi szakemberek segítségével meg kell határoznunk a prioritást élvező pontokat.

 

Fenti célok megvalósítása érdekében keresnünk kell és ki kell használnunk a pályázati lehetőségeket.

 

Törekednünk kell az önkormányzati feladatellátás terén a környező községekkel való hatékony és gyümölcsöző kapcsolat kialakítására, valamint közös, lakosságot érintő programok szervezésére.

 

Helyi adók tekintetében a cél a tervezhető saját bevételek biztosítása. A helyi adók rendszere szükséges az önkormányzati gazdálkodás biztonságához, kiszámíthatóságához, az önként vállalt feladatok finanszírozásához szükséges pótlólagos források előteremtésében. Településünkön a helyi adók nemcsak az önként vállalt feladatokat finanszírozzák, hanem kiegészítik a lakosságszám miatt alacsony normatív bevételeket, így egy része a biztonságos működés finanszírozásához szükséges.

Községünk önkormányzata bevételeinek jelentős része helyi adókból, kiemelten iparűzési adóból származik. A községünk területén jelen lévő ipari üzemek stabil működése, sőt, fejlesztése várható az elkövetkező időszakban, ezért az iparűzési adó fenntartása a jövőben is indokolt, hiszen így megalapozott bevételi forrásra számíthatunk. Egyéb helyi adó bevezetése, tekintettel a lakosság alacsony számára, nem célszerű, hiszen volumenében nem képez jelentős bevételt.

 

A község lakosságmegtartó erejének fokozása szempontjából kiemelt jelentősége van a munkahelyteremtésnek. Fontos az, hogy a térség biztosítson az itt élők számára munkalehetőséget. A következő években  lehetőség kínálkozik az ide települők és az itt élők számára arra, hogy új, hosszú távú munkát találjanak a Mátrai Erőmű Zrt. területén létesülő új üzemekben.

Munkahelyteremtéshez az önkormányzat saját eszközeivel annyiban tud, illetve kíván hozzájárulni, hogy elsődlegesen helyi munkavállalót foglalkoztató vállalkozásokat bíz meg, illetve előnyben részesíti a helyieket foglalkoztató vállalkozásokat.

Az önkormányzat munkanélkülieket kíván bevonni a közfoglalkoztatásba.

Saját eszközeivel támogatja az önkormányzat a munkahelyteremtéssel kapcsolatos nagyobb volumenű beruházásokat.

 

Célul kell kitűznünk az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások színvonalának fenntartását, lehetőség szerint javítását. Arra kell törekednünk, hogy az intézményeik szolgáltatását igénybe vevők megelégedettsége növekedjen. Ehhez arra van szükség, hogy folyamatosan fejlesszük szakmai eszközeinket, folyamatos képzésben részesítsük a feladatot ellátó személyeket hogy a kor színvonalának megfelelően végezhessék munkájukat.

 

Településfejlesztés során a  települési infrastruktúra olyan komplex szemléletű fejlesztése a cél, hogy az a lakosság legmagasabb szintű életminőségét biztosítsa, továbbá teremtsen feltételrendszert a vállalkozások letelepedéséhez, településen tartásához.

 

Közintézményeink épületének állapota színvonalas. Az óvodában a jövőre nézve célnak tekintjük egy logopédiai foglalkoztató és egy tornaszoba, valamint belső átalakítással egy melegítőkonyha kialakítását.

 

Mindezen feladatok ellátásán túl figyelemmel kell lennünk közösségépítő civil szervezeteinkre és támogatnunk kell mind erkölcsileg, mind anyagilag működésüket. Az önkormányzat működése során hangsúlyozni kell azt, hogy az önkormányzat a település lakóival, gazdasági és civil szervezeteivel közösen, partneri viszonyban kíván együtt tevékenykedni.

 

Az élhetőbb település részeként a település identitástudatának erősítése, kulturális életének fejlesztése a lakosság, a civil szervezetek bevonásával. Alapvető cél a település múltjának, értékeinek, hagyományainak megőrzése, a szellemi élet a kultúra gazdagítása.

 

Az egészséges életmódra nevelés kiemelt hangsúlyt kell hogy kapjon a közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok ellátása során is. A már elkezdett szűrési, megelőzési programok fenntartása, folytatása különös jelentőségű.

 

A folyamatos fejlődés és az intézményi fenntarthatóság érdekében meg kell őrizni a fejlesztés és a működtetés egyensúlyát. Községünk csak akkor lesz vonzó és élhető, ha hosszú távon meg tudjuk őrizni értékeit és felelős gazdálkodással tudjuk fejleszteni.

 

Visonta, 2015. április 15.

Szarvas László, polgármester