Pályázati felhívás: igazgatási előadó

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője                    

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal
Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Pálosvörösmarti Kirendeltsége

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi utca 116.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Operatív gazdálkodási feladatok személyzeti ügyek, titkársági, szervezési ügyek, anyakönyvvezetői feladatok, hagyatéki ügyek, gyámügy, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermekvédelmi ellátásokkal és gyámügyi feladatokkal kapcsolatos ügyiratok előkészítése, szociálpolitikai feladatok, bizottsági és testületi ülések előkészítése, üléséről jegyzőkönyv készítése, népszámlálási feladatok, népesség-nyilvántartási feladatok, címnyilvántartás vezetése, vadkár ügyek, birtokvédelmi ügyek, mezőgazdasági feladatok, ügyiratkezelési feladatok (iktatás, irattározás), közszolgálati nyilvántartás vezetése, szociális feladatok segítése (környezettanulmány készítése), adó-és értékbizonyítvány kiállítása, vállalkozási (kereskedelmi) ügyek, pályázatokkal, önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, kapcsolattartás az érintettekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási feladatok ellátása, iktatás, irattározás, házipénztár kezelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       motivációs levél
 •       szakmai életrajz
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
 •       a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 •       a végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Hajnalka jegyző nyújt, a 306933312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Visontai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3271 Visonta, Hősök tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 943/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.
 •       Személyesen: Hegedűs Hajnalka jegyző, Heves megye, 3271 Visonta, Hősök tere 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatás utáni, Pálosvörösmart Község Polgármesterének egyetértésével meghozott döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visonta hirdetőtáblája – 2018. augusztus 9.
 •       Visonta község honlapja – 2018. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visonta.hu honlapon szerezhet.