Köztisztviselők

Domoszlainé Harman Krisztina

gazdálkodási előadó

Operatív gazdálkodási feladatok

 • házipénztár kezelés
 • bevételi-kiadási pénztárbizonylatok kezelése
 • illetmények, útiszámla, étkezési hozzájárulás, megbízási díj, egyéb járandóságok, segélyek kifizetése, kiutalása
 • SZJA fizetéshez kapcsolódó munkáltatói feladatok
 • információszolgáltatás a Magyar Államkincstár és az állami adóhatóság részére
 • intézmények pénzellátása, pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzése
 • lakosság közműfejlesztési hozzájárulásával kapcsolatos ügyek
 • társadalombiztosítási ügyekkel kapcsolatos feladatok
 • közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos ügyek, Munkaügyi Hivatal felé igénylés, támogatás elszámolása
 • az önkormányzatot illető állami támogatások igénylése, elszámolása
 • lekötött betétekkel és értékpapírokkal kapcsolatos feladatok (lekötés, felbontás)
 • folyószámla egyeztetési ügyek
 • fizetendő számlák utalása, pénzügyi teljesítés figyelemmel kísérése
 • az Önkormányzat biztosításainak kezelése
 • anyakönyvi ügyek ellátása, utólagos bejegyzések teljesítése

 

Személyzeti ügyek

 • kinevezés, megbízás
 • átsorolás
 • Visonta Községi Önkormányzat által foglalkoztatott, a polgármester és a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó alkalmazottak közszolgálati jogviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának létesítésével, megszűnésével kapcsolatos munkáltatói feladatok
 • ruházati költségtérítéssel kapcsolatos elszámolás kezelése, nyilvántartás vezetése
 • illetményelőleg, tanulmányi hozzájárulás elszámolása, nyilvántartása
 • személyi anyagok vezetése

 

Titkársági, szervezési ügyek

 • intézményekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
 • kisebb beszerzések, nyomtatványok megrendelése
 • telefonközpont kezelése
 • munkaköréhez kapcsolódó statisztikai jelentések
 • a polgármester és a jegyző tevékenységének technikai segítése (telefonkapcsolat biztosítása, vendégfogadás)
 • a polgármester és a jegyző tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátása (pl. gépelés, telefax leadása)

 

Állategészségügyi feladatok

 • kapcsolattartás a hatósági állatorvossal
 • Szolgáltatásokkal, kommunális ellátással kapcsolatos hibabejelentések és megrendelések továbbítása
 • A lakossági hulladékszállítással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása
 • Szabadság-nyilvántartás vezetése, szabadságolási terv előkészítése, rendkívüli munkavégzés nyilvántartása, helyettesítéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
 • Az Önkormányzat alkalmazottainak a cafetéria-rendszer keretein belül nyújtott béren kívüli juttatásaival kapcsolatos feladatok ellátása

 

Vigh Bertalanné

adóügyi előadó

 

Adóügyek

 • adó-és értékbizonyítvány
 • illetékügyek
 • adóbevallások, adóügyi könyvelés, kivetések, adóívek, fizetési értesítések
 • adókivetés elleni jogorvoslatok
 • adóelengedési, törlési, részletfizetési ügyek
 • adókedvezményi, -mentességi ügyek
 • adóbevételi tervezés és teljesítés
 • adóbehajtási ügyek
 • idegen tartozások behajtása (illetékek, Honvédség, Munkaügyi Hivatal, más önkormányzatok, állami szervek)
 • adók nyilvántartása, számlalapok, zárási összesítők vezetése
 • pénzügyi szabálysértések, bírságügyek
 • földkönyv-nyilvántartás
 • adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé

Vállalkozási (kereskedelmi) ügyek

 • üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatok
 • alkalmai rendezvények engedélyezése
 • telepengedélyezés
 • hatósági ellenőrzések
 • vállalkozók nyilvántartása

 

Munkavédelmi feladatok

 

 • Visonta Községi Önkormányzat által foglalkoztatottak munkaruha-juttatásának nyilvántartása
 • A Visontai Visontai Közös Önkormányzati Hivatalban elsősegély-nyújtási felelősi feladatok ellátása.
 • Hirdetmények kezelése, termőfölddel kapcsolatos vételi és haszonbérleti ajánlatok kifüggesztése
 • Növény-egészségügyi feladatok
 • Állategészségügyi feladatok
 • Ebnyilvántartás vezetése
 • Temető nyilvántartás vezetése
 • Az Önkormányzat intézményei gázfogyasztásának szolgáltató felé történő jelentése
 • Polgári védelmi, honvédelmi feladatok
 • Közbiztonsági referensi feladatok ellátása
 • Esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása
 • A hivatali posta összeállítása, beborítékolása, postakönyv beírása.

 

Kemény Attiláné

Igazgatási előadó

 • Hagyatéki ügyek
 • Gyámügy, gyermek-és ifjúságvédelem
 • Gyermekvédelmi ellátásokkal és gyámügyi feladatokkal kapcsolatos ügyiratok előkészítése
 • Egészségügyi és szociálpolitikai feladatok (közgyógyellátás, eseti és rendszeres segélyek, köztemetés, ápolási díj)
 • Bizottsági és testületi ülések előkészítése

o   előterjesztések elkészítése

o   testületi döntések határozatainak elkészítése

 • Szociális Bizottság működésének segítése, üléséről jegyzőkönyv készítése
 • Hadigondozotti ügyek
 • Tartós földhasználattal kapcsolatos ügyek
 • Választási, népszavazási feladatok
 • Népszámlálási feladatok
 • Népesség-nyilvántartási feladatok
 • Címnyilvántartás vezetése
 • Vadkár
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Mezőgazdasági feladatok (méhészek bejelentkezése)
 • külön jogszabályokban meghatározott hatósági igazgatási feladatok (pl. fakivágás engedélyezése)
 • A Visontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező iratok érkeztetése
 • Ügyiratkezelési feladatok (iktatás, irattározás)
 • Az elektronikus ügyintézés elvégzése, a hivatali kapun érkező küldemények rendszeres letöltése (a hivatali kapu napi 3 alkalommal: munkaidő kezdetén, délben, és a napi munkaidő vége előtt fél órával történő ellenőrzése, a küldemények letöltése)
 • Önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek nyilvántartása
 • Szociális feladatok segítése (környezettanulmány készítése)
 • Az anyakönyvvezető távolléte esetén, a jegyző rendelkezése szerint az anyakönyvi ügyek ellátása, utólagos bejegyzések teljesítése
 • Munkakörével kapcsolatos statisztikai jelentések, nyilvántartások vezetése
 • Mindazon feladatok ellátása, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.
 • anyakönyvi ügyek ellátása, utólagos bejegyzések teljesítése

 

 

Módos Richárdné

gazdálkodási előadó

Költségvetési, gazdálkodási ügyek

 • költségvetési koncepció, éves költségvetési terv előkészítése
 • operatív gazdálkodási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos könyvelés, számítógépes adatfeldolgozás
 • intézmények pénzügyi, gazdasági ellenőrzése
 • anyaggazdálkodás, ingó-és ingatlanleltár, vagyonnyilvántartás
 • információ-szolgáltatás a Magyar Államkincstár számára
 • zárlati és eredménykimutatások, mérlegek, beszámolók készítése
 • pénzmaradvány elszámolás, javaslat pénzmaradvány felhasználására
 • féléves, háromnegyed éves, éves beszámoló (zárszámadás) előkészítése
 • normatív költségvetési hozzájárulások tervezése, azokkal való elszámolás
 • ÁFA analitikus nyilvántartásának vezetése, ÁFA bevallása, elszámolása
 • egyéb költségek nyilvántartása
 • az Önkormányzatot illető befizetések nyilvántartása, figyelemmel kisérése, hátralékosok felszólítása
 • pénzügyi vezetői feladatok ellátása a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0015. azonosító számú pályázat megvalósítása során
 • pénzügyi vezetői feladatok ellátása a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1051. azonosító számú pályázat megvalósítása során

 

Visztra Hajnalka

gazdálkodási és pályázati előadó

 

 • az Önkormányzat és intézményei pályázatainak kezelése, pályázatokhoz adatszolgáltatás,
 • operatív gazdálkodási feladatok, számítógépes adatfeldolgozás,
 • intézmények pénzügyi, gazdasági ellenőrzése,
 • anyaggazdálkodás, ingó-és ingatlanleltár, vagyonnyilvántartás
 • az önkormányzati gazdálkodással és könyvelési feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
 • önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter vezetése,
 • információ-szolgáltatás a Magyar Államkincstár számára,
 • közreműködés az iratkezelési és irattározási feladatok ellátásában,
 • intézményekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok,
 • a polgármester és a jegyző tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátása (pl. gépelés, telefax leadása)
 • üléseken, megbeszéléseken jegyzőkönyvvezetés,
 • Képviselőtestületi üléseken való részvétel, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek elkészítése
 • Képviselőtestületi és bizottsági határozatok és rendeletek nyilvántartása,
 • Önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben való nyilvántartása,
 • Önkormányzati jegyzőkönyvekről, rendeletekről és határozatokról adatszolgáltatás a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül
 • projektmenedzseri feladatok ellátása a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1051. azonosító számú pályázat megvalósítása során

A TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0015 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan ellátja az esélyegyenlőségi munkatárs, a pénzügyi vezető és a projektmenedzser feladatait.