Lakossági tájékoztató bel- és külterületi égetés kapcsán

A GYÖNGYÖSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A BEL- ÉS KÜLTERÜLETI TÜZEK MEGELŐZÉSE

Az elmúlt években a tavaszi munkákkal összefüggésben – többek között a lakosság széleskörű
tájékoztatásának köszönhetően – Kirendeltségünk területén a tűzesetek száma csökkent, és
nem történt jelentősebb kiterjedésű káreset.
Azonban, az elmúlt napokban a bel- és külterületi gaz és kerti hulladék égetés miatt
megnövekedett a tűzesetek száma. Hatóságunk valamennyi esetben felhívta a terület
tulajdonosának a figyelmét az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi
Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) bel-, és külterületi égetéssel kapcsolatos szabályainak
betartására, illetve a külterületi ingatlanok vonatkozásában hatósági eljárást indított, mely
bírsággal zárult.
Az OTSZ alapvetően megváltoztatta az égetéssel kapcsolatban az eddigi gyakorlatot a
belterületi és a külterületi ingatlanok esetében.
Az anyagi javakat is veszélyeztető belterületi és nagy kiterjedésű külterületi tűzesetek
megelőzése érdekében tartsuk be a tűzvédelmi jogszabályokat!
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése alapján „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló
növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” Belterületi ingatlanok esetében a helyi
önkormányzat rendelete szerinti időpontokban és feltételekkel lehetséges.
Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha
tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására
irányul, így a tűzeset helyszínén jelen lévő tűzoltásvezető dönthet bizonyos területek további
leégetéséről. A felderítés és a megfelelő tűzoltási taktika kidolgozása érdekében a kilátókat,
magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai
szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik (pl. NATURA 2000-es területekre a művelési
kötelezettség nem vonatkozik), az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető
hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
Az OTSZ 226. § (1) bekezdése alapján „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést
végezhet.”.
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra,
perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz tovább terjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz tovább terjedésének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
Az illetékkel ellátott kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be
kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (jelen esetben a Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 3200 Gyöngyös, Kossuth út 1.), majd a hatóság a kérelmet
annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
A kérelemben foglaltak valamint a helyszínen tapasztaltak alapján hozza meg a döntését a
hatóság. Az engedélyben kikötésként szerepelteti azokat a feltételeket, amelyek indokoltak a
biztonságos égetés elvégzéséhez. (pl. a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy
ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, az égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, az égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni, stb.)
Az OTSZ 228. § (1) bekezdése alapján „A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében
a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől
mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot
kialakítani.”. Ezt a védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani, a
folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett
terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
Figyelje a katasztrófavédelem honlapját! Amennyiben az adott területen tűzgyújtási tilalom
került elrendelésre, abban az esetben tilos irányított égetés végzése, a szabadban történő
tűzgyújtás az erdők területén!

Az alábbi linken letöltheti az irányított égetéshez szükséges engedélykérési dokumentumot:

 

KÉRELEM KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ